Tony Cohen – Stemronde 30-04-2018

Stemronde 30-04-2018 Tony Cohen

Beste investeerder,

Op 5 januari 2018 hebben wij u gemeld dat wij de rente en aflossing voor de maanden november en december 2017 van Tony Cohen Amsterdam B.V. c.s. niet hadden ontvangen en in contact stonden met de bestuurder van de onderneming om tot een oplossing te komen.

Uit gesprekken met de bestuurder is gebleken dat de initiële plannen zoals men die voor ogen had, niet zijn uitgekomen. Volgens de bestuurder zijn de belangrijkste oorzaken:

 • Vertraging in de uitlevering. Doordat men de contractueel overeengekomen levertijd niet tijdig na kon komen, zijn de geschreven verkooporders geannuleerd.
 • Door de te late levering is de Bijenkorf-order op basis van consignatie uitgeleverd en vervolgens door tegenvallende verkoopresultaten grotendeels geretourneerd.
 • Een nieuw samenwerkingsverband met een retailer voor de exploitatie van een gezamenlijke winkel in Amsterdam (joint venture) is mislukt en uitgedraaid op een debacle met aanzienlijke verliezen en hoge (juridische) kosten.
 • De verhoudingen tussen de aandeelhouder/bestuurder en de beide leidinggevenden (operationeel en creatief) binnen Tony Cohen Amsterdam B.V. is gebrouilleerd geraakt en de destijds beoogde overdracht van een gedeelte van de aandelen per eind 2016 is niet geëffectueerd.
 • Het personeel is ontslagen en met de resterende crediteuren probeert men tot een vergelijk te komen.

Door de steeds verder oplopende verliezen en de daaruit voortvloeiende liquiditeitstekorten heeft de bestuurder zich genoodzaakt gezien om alle activiteiten te staken en geen verplichtingen meer aan te gaan (o.a. voor het nieuwe seizoen). De samenwerking met de beide operationeel leidinggevenden is inmiddels beëindigd en wij constateren dat er binnen Tony Cohen Amsterdam B.V. en TNC Store B.V. geen activiteiten meer plaatsvinden.

De bestuurder heeft in onze gesprekken te kennen gegeven vanuit zijn holding, Jens Participatie B.V. ; tevens mededebiteur voor de Collin-leningovereenkomst, alle verplichtingen na te willen komen, maar daar enige tijd en medewerking vanuit de investeerders voor nodig te hebben . De huidige kasstroom binnen Jens Participatie B.V. – afkomstig uit managementfee vanuit andere bedrijfsactiviteiten – is niet toereikend om aan de huidige maandlasten te kunnen voldoen. De bestuurder stelt voor om:

 • De nog aanwezige voorraad op een zo kort mogelijke termijn in zijn geheel te verkopen en vrijkomende liquiditeiten aan te wenden voor extra aflossing op de Collin-lening.
 • Hiervoor een periode van maximaal 6 maanden te gebruiken, gedurende welke periode de aflossingen op de Collin-lening worden opgeschort.
 • Vanuit Jens Participatie B.V. op zoek te gaan naar een alternatieve financieringsbron en/of kapitaal om de restantschuld uit hoofde van de Collin-leningovereenkomst te kunnen voldoen.

Op grond van de feiten en omstandigheden, zoals hiervoor genoemd en de gesprekken die met de bestuurder zijn gevoerd, zijn wij van mening dat het in de rede ligt om onder de hierna genoemde voorwaarden de bestuurder de tijd te geven om het plan te realiseren. De voorwaarden zijn:

 • De aflossingen op de Collin-lening worden voor de periode december 2017 t/m september 2018 opgeschort;
 • Gedurende de periode maart 2018 t/m september 2018 worden de rentelasten en de reguliere kosten voldaan;
 • De nog aanwezige voorraad van Tony Cohen Amsterdam B.V. wordt aan Collin verpand;
 • Uit de verkoop van de nog aanwezige voorraad worden uiterlijk per 30 oktober 2018 – of zoveel eerder als mogelijk – de achterstallige termijn van november 2017 en de achterstallige rente en kosten over de periode december 2017 t/m maart 2018 voldaan evenals de kosten voor het wijzigen van de leningvoorwaarden. Verder zal er een extra aflossing van ten minste € 100.000,- boetevrij plaatsvinden;
 • Per 30 oktober 2018 wordt na voorgaande aflossing van € 100.000,- het aflossingsschema verlaagd, waarbij de restant lening per 30 november 2018 lineair wordt afgelost in 33 maanden;
 • De looptijd van de lening wordt derhalve verlengd met 10 maanden, waardoor de totale looptijd van de lening 58 maanden zal bedragen;
 • Het is Jens Participatie B.V. toegestaan om gedurende de resterende looptijd van de lening tussentijds boetevrij vervroegd af te lossen in tranches van tenminste € 10.000,-;
 • Tevens zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden van 01-04-2018 van kracht worden verklaard, behoudens de tarifering van de beheervergoeding voor de investeerders.

Wij leggen het verzoek met een positief advies aan u voor,  adviseren u in te stemmen met het voorstel zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 kalenderdagen uit te brengen via een respons op dit mailbericht met enkel de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,

Meer over dit project, lees je hier . . .

Tony Cohen

Tony Cohen

Tony Cohen is een ander voorbeeld van een crowdfund project met betalingsachterstand. Collin Crowdfund bood via het project Tony Cohen kans op 7,5% rendement tijdens een looptijd van 48 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een designerlabel met internationale allure, bovendien mét ruime ervaring als ondernemer.

Bij een designerlabel hoort natuurlijk ook een pitch met allure:

En toen ging het mis

Ik schreef in op dit crowdfund project en oktober 2016 ging het project ook daadwerkelijk van start. Maar na aflossing van de eerste 14 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er in januari 2018 ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . Wij hebben de rente en aflossing voor de maanden november en december van Tony Cohen nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van december niet op uw rekening-courant bijschrijven. De feitelijke bestuurders, de heer mr drs Arjan Evers Mrc (Algemene bedrijfsvoering) en de heer Tony Cohen (Creatief directeur) hebben hun activiteiten gestaakt. Wij staan in contact met de Jens Participatie B.V. (100% aandeelhouder van Tony Cohen Amsterdam B.V. en mededebiteur) om tot een oplossing te komen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Of het nu gaat om kleine en startende of grotere en gevestigde merken: er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap de risico’s

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

De stemronde

Het eerstvolgende dat de investeerders vernamen was een mail op 30 april 2018 waarin een stemronde werd aangekondigd over een mogelijke oplossing. Die oplossing kwam kort gezegd neer op een aflossingsvrije periode van 10 maanden en een verlenging van de totale looptijd. Ben je geïnteresseerd in de details van de oplossing? Kijk dan hier . . .

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 98% het eens met het voorstel. Slechts 2% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 2% dan voor ogen had, maar dat zal wel voor altijd een raadsel blijven.

Opgelost

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Tony Cohen tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat de situatie met het crowdfund project Tony Cohen erger was geweest dan dit. Dan zou je willen dat de financiële schade die je lijdt “goedgemaakt” zou kunnen worden door andere projecten. Had ik bijvoorbeeld uitsluitend geïnvesteerd in Tony Cohen en had ik dus naast Tony Cohen geen andere crowdfunding projecten lopen, dan is het risico dat ik loop dus gelijk aan de volledige waarde van mijn portefeuille.

Sisser

In dit geval is er eigenlijk helemaal geen financiële schade. Het oorspronkelijke betalingsschema werd niet nagekomen, de totale looptijd wordt verlengd, maar er is – op dit moment – dus geen sprake van enige afschrijving. Oftewel: betalingsachterstanden op crowdfunding projecten (defaults) kunnen ook met een sisser aflopen.

De toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Tony Cohen sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Radiostilte bij Collin Crowdfund

Note: hoewel ik inhoudelijk tevreden ben met de geboden oplossing, vind ik dat 4 maanden radiostilte naar de investeerders erg lang is. Tussen de eerste melding van 5 januari en de stemronde van 30 april werd geen enkele update vanuit Collin Crowdfund verstrekt over de betalingsachterstand in het project Tony Cohen. Een mail vanuit mij naar Collin Crowdfund waarin ik dit punt ter sprake bracht bleef ook onbeantwoord. Bovendien vind ik het getuigen van weinig “zorg” naar de investeerders wanneer zij  pas in januari worden geïnformeerd over het feit dat rente en aflossing voor de maanden november en december nog niet waren ontvangen. In mijn ogen kan dat veel beter. Het valt me ook op dat de informatievoorziening vanuit Collin Crowdfund zeer karig is in vergelijk met andere platforms. FundingCircle heeft bijvoorbeeld betreffende betalingsachterstanden in haar voorwaarden staan “Verder ontvangt u eenmaal per maand een overzicht van de betreffende leningen en korte omschrijving van de voortgang”. Daar kan Collin Crowdfund wat mij betreft dus nog wat van leren.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.