Burger Freak – Stemronde 06-03-2018

Stemronde 06-03-2018 Burger Freak (Volledige tekst)

Beste investeerder,

Op 14 augustus, 8 november en 10 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de ondernemer van Burger Freak heeft besloten om in juli 2017 te stoppen met de activiteiten van Burger Freak, doordat het omzetniveau niet toereikend was om aan de variabele kosten te voldoen. Vanwege deze omstandigheden is de onderneming toen te koop gezet.

Sindsdien is er door Collin veelvuldig contact geweest met de ondernemer en zijn partner (tevens borgen) en is de verkoop van de onderneming inmiddels gerealiseerd. Zoals verwacht was de verkoopopbrengst van € 40.000,- niet voldoende om de restantschuld bij Collin volledig te voldoen en zijn we met de borgen in gesprek gegaan om te komen tot een afbetalingsregeling.

De borgen hebben na constructieve onderhandelingen het voorstel gedaan om de komende vijf jaar maandelijks € 600,- te betalen om de resterende schuld in te lopen. Deze toezegging is gedaan op basis van de huidige en verwachte inkomsten van de heer Allouch en mevrouw Allouch – Ben Dahhane. Dit voorstel ligt beduidend hoger dan op basis van het vrij te laten bedrag normaliter terugbetaald zou kunnen worden. Na deze vijf jaar zullen er geen verdere invorderingsmaatregelen meer ondernomen worden door Collin, indien de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit is conform de richtlijnen voor schuldsanering.

Op basis van de toezeggingen komt er naast de verkoopopbrengst ter hoogte van € 40.000,- zo nog € 36.000,- (op termijn) beschikbaar. De beschikbare bedragen zullen nadat eerst de gestorneerde maandtermijn van juli 2017 en de incassokosten zijn voldaan, worden aangewend ter uitkering aan de betrokken investeerders van Collin Crowdfund.

Onderstaand treft u twee tabellen aan waarin bovengenoemd voorstel uiteen wordt gezet.

Hoe wordt de betaling tegen finale kwijting ter hoogte van € 76.000,- verdeeld?
Totale incassokosten €              3.350,00 4,41%
Openstaande betalingstermijn 10-07-2017 €              2.683,63 3,53%
Slotbetaling richting investeerders* €            69.966,37 92,06%
Totale slotbetaling €            76.000,00 100,00%
Leningaanvraag Burger Freak 25982 huidig:
Leenbedrag €          110.000,00 100,00%
Afgelost (4 termijnen) €              7.333,32 6,67%
Openstaand (56 maanden) €          102.666,68 93,33%
Leningaanvraag Burger Freak 25982 na geaccordeerd voorstel:
Afgelost (4 termijnen) €              7.333,32 6,67%
Slotbetaling conform voorstel €            69.966,37 63,61%
Afboeking €            32.700,31 29,73%
Totaal €          110.000,00 100,00%

*De slotbetaling richting de investeerders bestaat uit twee onderdelen:

  • Een bedrag ter hoogte van € 33.966,37 zal na accordering van het voorstel direct ter aflossing van de lening worden uitbetaald op de rekening couranten van de betrokken investeerders.
  • Vanaf 30 maart 2018 zal er gedurende een periode van 60 maanden maandelijks een bedrag ter hoogte van € 600,- worden aangewend ten behoeve van aflossing van de schuld.

Wij leggen het voorstel met een positief advies aan u voor en adviseren u in te stemmen met het verzoek zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,

Hoe deze situatie werd opgelost, lees je hier . . .

Burger Freak – Update 10-01-2018

Update 10-01-2018 Burger Freak (volledige tekst)

Beste investeerder,

Op 14 augustus en 8 november jl. hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de ondernemer van Burger Freak heeft besloten om in juli 2017 te stoppen met de activiteiten van Burger Freak, doordat het omzetniveau niet toereikend was om de variabele kosten te voldoen.

Vanaf juli 2017 zijn wij intensief in gesprek met de ondernemer en zijn partner (tevens borgen) om te werken aan een oplossing. In de tussenliggende periode heeft Burger Freak te koop gestaan.

Inmiddels hebben wij de getekende verkoopovereenkomst onder voorbehoud van financiering ontvangen. De vooruitzichten op een daadwerkelijke financiering zijn positief. De verkoopprijs bedraagt € 40.000,-. Deze betaling zal ten gunste komen aan de investeerders van Collin Crowdfund onder aftrek van de termijn van juli 2017 die nog in achterstand is bij Stichting Collin Crowdfund en de gemaakte externe kosten.

De verkoopopbrengst is niet toereikend om de volledige schuld die uitstaat bij de Collin-investeerders te kunnen inlossen. Wij zijn in gesprek met de ondernemer en zijn partner (borgen) om te bezien of we tot een minnelijke betalingsregeling kunnen komen op basis van de toekomstige verdiencapaciteit.

Wij zullen u informeren indien de verkoop heeft plaatsgevonden, waarbij we zullen communiceren op welke wijze de gelden voortkomend uit de verkoop worden verdeeld.

Met vriendelijke groet,

Hoe deze situatie werd opgelost, lees je hier . . .

Burger Freak – Update 08-11-2017

Update 08-11-2017 Burger Freak (volledige tekst)

Beste investeerder,

Op 14 augustus jl. hebben wij u geïnformeerd over de betalingsachterstanden van Burger Freak en dat de ondernemer voornemens is om Burger Freak te verkopen.

Na de start van de onderneming begin maart 2017, bleef de omzet structureel steken onder de geprognosticeerde omzet. De omzet was niet toereikend om de variabele kosten te kunnen voldoen. Het beschikbare marketingbudget werd ingezet om de omzet te verhogen, maar ondanks alle acties lukte dit niet en bleef deze steken onder de dagelijkse variabele lasten. Deze situatie had tot gevolg dat in juli 2017 de uit de lening via Collin Crowdfund verkregen gelden volledig op waren. Ook de buffers bij de ondernemers waren op, daar zij hun beschikbare middelen bij de start al helemaal ingezet hadden voor de bekostiging van de inrichting. Doordat alle beschikbare gelden voor de exploitatie op waren, was het niet meer mogelijk om door te gaan en sinds juli 2017 is de onderneming dan ook definitief gesloten.

Vanaf juli 2017 zijn we intensief in gesprek met de ondernemer en zijn partner (tevens borgen) om te werken aan een oplossing.
De verkoop is inmiddels ingezet. Er zijn al meerdere bezichtigingen geweest van geïnteresseerden. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een verkoop van Burger Freak.

Naar verwachting zal bij een eventuele verkoop de opbrengst niet toereikend zijn om de volledige schuld die uitstaat bij de Collin- investeerders te kunnen inlossen. Ook hierover zijn we in gesprek met de ondernemer en zijn partner.
Om zo snel als mogelijk duidelijkheid te hebben welke vervolgstappen genomen kunnen worden, zijn de verkoopactiviteiten verhoogd.

Wij vinden het spijtig dat we u nog weinig concreets kunnen melden, maar zodra de onderneming verkocht is zullen wij het resultaat en vervolgstappen aan u voorleggen.

Met vriendelijke groet,

Hoe deze situatie werd opgelost, lees je hier . . .

Burger Freak – De oplossing

Burger Freak

Je kon hier al lezen dat Burger Freak een voorbeeld is van een negatief crowdfund project: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit en ontving ik een informerende e-mail van Collin Crowdfund:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van  ikaugustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Het verdere verloop

In november 2017 volgende er een update per mail: kort samengevat werd hier uitgelegd dat sinds de start van Burger Freak de omzet was gestagneerd en onvoldoende bleek om de kosten te kunnen voldoen. De ondernemen zou stappen ondernemen om het bedrijf te verkopen, maar de verwachting was al dat de opbrengst daarvan onvoldoende zou zijn om de volledige schuld bij de investeerders af te kunnen lossen. Klik hier indien je geïnteresseerd bent in de volledige tekst van het bericht.

In januari 2018 werd er een nieuwe update verzonden. Qua inhoud was de strekking gelijk aan de situatie in november 2017. Nog altijd in gesprek, nog altijd verkoopplannen én de verwachting dat de opbrengst daarvan onvoldoende zou zijn om de volledige schuld bij de investeerders af te kunnen lossen. Klik hier indien je geïnteresseerd bent in de volledige tekst van deze update.

De stemronde

In maart volgde er een voorstel. Over dat voorstel werd gestemd door alle investeerders. De uitgebrachte stemmen werden gewogen naar rato van de investering. Zonder heel diep in de details te duiken, kwam het voorstel uiteindelijk neer op een afschrijving van bijna 30%. Klik hier indien je toch geïnteresseerd bent in de details en de volledige tekst van het voorstel wilt lezen.

Twee weken later volgende het bericht met de bevestiging dat de genoemde oplossing uitgevoerd zou gaan worden. Van de investeerders was 97% het eens met het voorstel. Slechts 3% was het oneens met het voorstel.

Raadsel

Ik vraag me af welke oplossing die 3% van de investeerders (die tegen het voorstel stemden) dan voor ogen had, maar dat zal wel altijd een raadsel blijven.

Wellicht valt er iets op af te dingen, maar naar mijn mening is dit prima verlopen en prima opgelost. Zoals ik al eerder benadrukte, kleeft aan elke investering een risico. Dus ook aan crowdfunding. Het zou vreemd zijn om in crowdfunding te stappen, mét kennis van de risico’s en dan te klagen wanneer blijkt dat een project niet succesvol is. Uiteraard is het dan aan iedere deelnemer zelf om te oordelen of er tevredenheid is over de pogingen om de schade te beperken en de wijze waarop de investeerders zijn geïnformeerd. Voor mijzelf sprekend kan ik zeggen dat ik hier voor wat betreft het project Burger Freak tevreden over ben.

Het effect op mijn portefeuille

En hier komt dus het belang van spreiding om de hoek kijken. Stel dat Burger Freak mijn enige project was geweest. In dat geval was mijn financiële schade dus (bijna) 30% geweest. Had ik bijvoorbeeld € 1.000 geïnvesteerd in Burger Freak én had ik naast Burger Freak geen andere crowdfunding projecten lopen, dan was mijn schade in dit voorbeeld ongeveer € 300 en ook (bijna) 30% van mijn portefeuille geweest. Dat is zonder meer een slecht rendement.

Risicospreiding

Maar . . . gelukkig was Burger Freak niet mijn enige project. Al vanaf de eerste dagen (in 2016) dat ik bezig was met crowdfunding, had ik besloten mijn risico te spreiden. En dus is Burger Freak “maar” een deel van mijn crowdfunding vermogen. En daarmee is de schade zeer beperkt en dus acceptabel. Om het maar direct in verhouding te zetten: de 30% afschrijving komt in mijn portefeuille van dat moment overeen met 0,33% afschrijving. De afschrijving op Burger Freak verminderde het rendement van die betreffende maand met 41%. Maar dat is dus maar één maand en nog altijd ontving ik in diezelfde maand meer rente dan dat ik ooit op een spaarrekening zou hebben ontvangen. Dat is voor mij nog altijd een goed rendement.

De toegezegde termijnen Burger Freak sinds maart 2018 zijn tot nu toe probleemloos ontvangen.

Update 03-07-2018: de toegezegde termijnen Burger Freak sinds maart 2018 worden nog steeds probleemloos ontvangen.

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.

Burger Freak

Burger Freak

Burger Freak is een ander voorbeeld van een crowdfund project in de Horeca branche. Zo’n 31% van mijn totale investering zit in Horeca. Daarmee maakt de Horeca branche ook direct het grootste deel uit van mijn crowdfund vermogen. De tweede plaats beslaat “slechts” 11%. Dus voor mij is Horeca een zeer interessant gebied.

Burger Freak is echter ook een voorbeeld van een negatief crowdfund project. Daarmee kan ik dus ook direct stellen dat de branche die wellicht favoriet lijkt in mijn portefeuille ook weer niet gezien mag worden als de garantie voor succes. Collin Crowdfund bood via Burger Freak kans op 9% rendement tijdens een looptijd van 60 maanden. Dat klonk zeer interessant. De pitch was – net als bij veel andere projecten – strak en veelbelovend. Een jonge enthousiaste ondernemer, bovendien mét ervaring als ondernemer en ervaring in de Horeca.

Het kan snel verkeren

Ik schreef in op dit crowdfund project en februari 2017 ging het project ook daadwerkelijk van start. Wat ik nooit verwacht had, gebeurde wel: al na 4 termijnen bleven de betalingen ineens uit. En met het uitblijven van de rente en aflossing, kwam er ook een informerende e-mail van Collin Crowdfund binnen:

” . . . We hebben de rente en aflossing voor de maanden juli en augustus van Burger Freak nog niet ontvangen. Hierdoor kunnen we de betaling van augustus niet op uw rekening-courant bijstorten. Wij staan in contact met de ondernemer. De ondernemer heeft aangegeven dat hij voornemens is om Burger Freak te verkopen . . . “

Geen garantie

Dít is dus een praktijkvoorbeeld van wat er kan gebeuren met een investering in een crowdfund project. Er is geen enkele garantie dat een project slaagt. Er is geen enkele garantie dat het rendement dat wordt geboden, ook écht gehaald gaat worden. Dat wordt overigens ook heel duidelijk vooraf door elk platform gecommuniceerd.

Om bij het voorbeeld te blijven: bij Collin Crowdfund staat op de site vermeld: U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Snap het risico

Ik onderschrijf dit volledig. Iedereen die serieus overweegt om te investeren in crowdfunding (of dat al doet), moet snappen dat investeren risico’s met zich meebrengt. Dat kan je trouwens niet eens ontgaan, want bij ieder platform ben je verplicht een aantal vragen te beantwoorden. Middels die – wellicht wat saaie – vragen wordt je geïnformeerd over de eigenschappen en risico’s van investeren in crowdfunding projecten.

Hoe werd dit opgelost? Lees hier meer . . .

Het vermelden van dit project is op geen enkele wijze bedoeld als aanklacht tegen de betreffende ondernemer of het crowdfunding platform. Investeren was mijn eigen, vrijwillige beslissing en de gevolgen van die keuze accepteer ik. Deze case is bedoeld om (startende) crowdfunding investeerders informatie op basis van praktijkervaring te verschaffen. Ik maak daarbij gebruik van openbare informatie en/of algemeen bekende informatie die geacht wordt niet-vertrouwelijk te zijn.